kindercoaching voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar

Versie_1.0_2023
Algemeen
Suzan Korver-van Lieshout, eigenaar van ‘Suzan Kindercoaching’ te Zaltbommel staat ingeschreven bij de KvK onder nummer: 60519991

Suzan Kindercoaching richt zich op kortdurende begeleiding van kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte aan huis. Het kennismakings-of intakegesprek vindt online plaats, maar indien gewenst kan dit ook bij de ouders thuis plaatsvinden.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • opdrachtgever: de partij die opdracht geeft
  • opdrachtnemer: Suzan Kindercoaching

Annulering en opzegging

  • Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, er kosten in rekening worden gebracht.
  • Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Tarieven

Online kennismakingsgesprek met ouder(s) en kind | (20-30 min.)Gratis
Sessie (45-60 min.)70 euro
Tussentijds-/eindverslag70 euro
getoonde bedragen zijn incl. btw

Betalingsvoorwaarden

  • Na iedere afspraak ontvang je een factuur per e-mail.
    De betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Het bedrag dient over gemaakt te worden op het op de factuur vermelde rekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer.
  • Het honorarium van Suzan Kindercoaching wordt na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en Suzan Kindercoaching hierover andere afspraken hebben gemaakt.
  • Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, Suzan Kindercoaching maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Verplichtingen Suzan Kindercoaching
Suzan Kindercoaching is resultaatgericht zonder dit resultaat te kunnen garanderen. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.

Begeleiding kinderen tot 16 jaar
Suzan Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regeling dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De handtekening van beide ouders is dus noodzakelijk.

Vertrouwelijkheid
Suzan Kindercoaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van een coachingsessies tenzij een wettelijke plicht rond bekendmaking geldt.

Regels rond afspraak
Er is geen wachtruimte aanwezig. Dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt.

Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld
Indien Suzan Kindercoaching gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met opdrachtgever hierover geen gesprek mogelijk is, meldt zij dit bij het Advies- en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verslaglegging en archivering
Suzan Kindercoaching is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen.
Suzan Kindercoaching zal daarentegen wel een priv├ędossier per cli├źnt aanmaken en archiveren voor haar eigen administratie.

Klachtenprocedure
Suzan Kindercoaching zal ik alles in het werk stellen om jouw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat je toch een klacht hebt. Wanneer je kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van Suzan Kindercoaching, kan over die handeling een klacht worden ingediend door jou als ouder(s)/verzorger(s).
Wanneer je jouw klacht met Suzan Kindercoaching communiceert, wordt getracht om tot een bevredigende oplossing te komen.